Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures

Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures


Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures

Không có yêu cầu về ngưỡng tài sản đối với Huobi Futures để mở tài khoản phụ Futures và mỗi người dùng có thể tạo 200 tài khoản phụ Futures.

Tài khoản chính cần cấp quyền giao dịch Hợp đồng tương lai, Hợp đồng hoán đổi ký quỹ bằng tiền xu, Hợp đồng hoán đổi ký quỹ USDT và Quyền chọn cho các tài khoản phụ đã tạo. Sau khi mở, các giao dịch có thể được thực hiện cùng một lúc. Nếu bạn cần đăng nhập để định cấu hình hoặc đóng băng tài khoản của mình, vui lòng truy cập trang quản lý Exchange của tài khoản phụ. Làm cách nào để tạo và thiết lập tài khoản phụ?

Nếu bạn đã có tài khoản phụ trong các giao dịch trao đổi, bạn có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản phụ để mở quyền giao dịch của Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng tiền xu, Hợp đồng hoán đổi ký quỹ bằng tiền xu, Hợp đồng hoán đổi ký quỹ bằng USDT và Quyền chọn bằng cách đăng nhập vào Hợp đồng tương lai của Huobi web. Lấy các quyền giao dịch tài khoản phụ của USDT-Margined Swaps làm ví dụ:
  • Hướng dẫn thao tác kích hoạt quyền giao dịch hợp đồng tương lai cho tài khoản phụ
  • Hướng dẫn hoạt động về kích hoạt quyền giao dịch của các giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng tiền xu cho tài khoản phụ

Truy cập Huobi Futures https://futures.huobi.li và đăng nhập vào tài khoản phụ của bạn. Nếu được nhắc rằng bạn hiện chưa kích hoạt giao dịch hoán đổi ký quỹ USDT, bạn có thể kích hoạt thông qua hai phương pháp sau:
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures

Lưu ý: trước tiên bạn nên kích hoạt giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng USDT cho tài khoản chính của mình.


Phương pháp A:

1. Nhấp vào biểu tượng “Của tôi” trên thanh điều hướng phía trên và chọn “Tài khoản phụ” để vào trang quản lý tài khoản phụ. Chọn tài khoản phụ tương ứng, nhấp vào “Đặt - Quyền giao dịch” và nhấp vào nút để bật “Quyền truy cập giao dịch cho các khoản hoán đổi ký quỹ bằng USDT”.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
2. Sau đó, bạn sẽ thấy lời nhắc “Successful”. Đăng nhập lại vào tài khoản phụ và bạn có thể bắt đầu giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng USDT.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Phương pháp B:

1. Truy cập https://futures.huobi.be và đăng nhập vào tài khoản chính của bạn. Nhấp vào “Hoán đổi ký quỹ USDT” và làm theo lời nhắc để kích hoạt quyền giao dịch của các giao dịch hoán đổi ký quỹ USDT cho tài khoản chính của bạn.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
2. Nhấp vào biểu tượng “Của tôi” trên thanh điều hướng phía trên và chọn “Tài khoản phụ”. Nhập vào trang quản lý tài khoản phụ và nhấp vào “Hoán đổi ký quỹ bằng USDT”.
  • Nếu bạn đã có tài khoản phụ, hãy chọn tài khoản phụ tương ứng và nhấp vào nút để bật quyền truy cập.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Nếu bạn chưa có tài khoản phụ, hãy nhấp vào “Tạo tài khoản phụ” và nhập thông tin theo yêu cầu.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
3. Sau khi tài khoản phụ của bạn được tạo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn từ bước 1 để kích hoạt quyền giao dịch cho các giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng USDT.

Hướng dẫn thao tác kích hoạt quyền giao dịch hợp đồng tương lai cho tài khoản phụ

Truy cập https://www.huobi.bi/zh-cn/ và đăng nhập vào tài khoản phụ của bạn. Nếu được nhắc rằng bạn hiện chưa kích hoạt Hợp đồng tương lai, bạn có thể kích hoạt thông qua hai phương pháp sau:
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures

Lưu ý: trước tiên bạn nên kích hoạt Hợp đồng tương lai cho tài khoản chính của mình.

Phương pháp A:

1. Nhấp vào biểu tượng “Của tôi” trên thanh điều hướng phía trên và chọn “Tài khoản phụ” để vào trang quản lý tài khoản phụ. Chọn tài khoản phụ tương ứng, nhấp vào “Đặt - Quyền giao dịch” và nhấp vào nút để bật “Quyền truy cập giao dịch cho Hợp đồng tương lai”.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
2. Sau đó, bạn sẽ thấy lời nhắc “Successful”. Đăng nhập lại vào tài khoản phụ và bạn có thể bắt đầu giao dịch Hợp đồng tương lai.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Phương pháp B:

1. Truy cập https://www.huobi.bi/zh-cn/ và đăng nhập vào tài khoản chính của bạn. Nhấp vào “Hợp đồng tương lai” và làm theo lời nhắc để kích hoạt quyền giao dịch Hợp đồng tương lai cho tài khoản chính của bạn.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
2. Nhấp vào biểu tượng “Của tôi” trên thanh điều hướng phía trên và chọn “Tài khoản phụ”.

3. Nhập vào trang quản lý tài khoản phụ và nhấp vào “Hợp đồng tương lai”.

một). Nếu bạn đã có tài khoản phụ, hãy chọn tài khoản phụ tương ứng và nhấp vào nút để bật quyền truy cập.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
b). Nếu bạn chưa có tài khoản phụ, hãy nhấp vào “Tạo tài khoản phụ” và nhập thông tin theo yêu cầu.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
4. Sau khi tài khoản phụ của bạn được tạo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn từ bước 1 để kích hoạt quyền giao dịch cho Hợp đồng tương lai.

Hướng dẫn hoạt động về kích hoạt quyền giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng tiền xu cho tài khoản phụ

Truy cập https://www.huobi.bi/zh-cn/ và đăng nhập vào tài khoản phụ của bạn. Nếu được nhắc rằng bạn hiện chưa kích hoạt giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng xu, bạn có thể kích hoạt thông qua hai phương pháp sau:1-_.png
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures

Lưu ý : trước tiên bạn nên kích hoạt giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng xu cho tài khoản chính của mình.


Phương pháp A:

1. Nhấp vào biểu tượng “Của tôi” trên thanh điều hướng phía trên và chọn “Tài khoản phụ” để vào trang quản lý tài khoản phụ. Chọn tài khoản phụ tương ứng, nhấp vào “Đặt - Quyền giao dịch” và nhấp vào nút để bật “Quyền truy cập giao dịch cho các giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng xu”.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
2. Sau đó, bạn sẽ thấy lời nhắc “Successful”. Đăng nhập lại vào tài khoản phụ và bạn có thể bắt đầu giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng Coin.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Phương pháp B:

1. Truy cập https://www.huobi.bi/zh-cn/ và đăng nhập vào tài khoản chính của bạn. Nhấp vào “Hoán đổi ký quỹ bằng xu” và làm theo lời nhắc để kích hoạt quyền giao dịch của các giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng xu cho tài khoản chính của bạn.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
2. Nhấp vào biểu tượng “Của tôi” trên thanh điều hướng phía trên và chọn “Tài khoản phụ”.

3. Nhập vào trang quản lý tài khoản phụ và nhấp vào “Hoán đổi ký quỹ bằng xu”.

một). Nếu bạn đã có tài khoản phụ, hãy chọn tài khoản phụ tương ứng và nhấp vào nút để bật quyền truy cập.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
b). Nếu bạn chưa có tài khoản phụ, hãy nhấp vào “Tạo tài khoản phụ” và nhập thông tin theo yêu cầu.
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures
4. Sau khi tài khoản phụ của bạn được tạo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn từ bước 1 để kích hoạt quyền giao dịch cho các giao dịch hoán đổi ký quỹ bằng Coin.
Thank you for rating.
Nguồn: Huobi Blog - huobitrading.com | Ứng dụng tài khoản phụ Huobi Futures - https://huobitrading.com/vi/ung-dung-tai-khoan-phu-huobi-futures-05175
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!
Để lại một bình luận
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!